Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
 • Quy chế thi, tuyển sinh
 • Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
 • TÌM THẤY 23 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  2
  3
  4
  Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  5
  6
  7
  8
  Công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  19
  20
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2017
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2017